سه گانه ارباب حلقه ها

(ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه) The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

مطمئنا کسی که طرفدار فیلم های فانتزی و حماسی باشه سه گانه ارباب حلقه ها رو دیده (حداقل طرفدار هم نباشه یه مدت تلویزیون ایران کلید کرده بود به نمایش این فیلم 🙂 ) فیلم سراسر هیجان و شگفتی هست. از بازی بازیگران توانمندش تا جلوه های ویژه و تدوین و کارگردانی و صدا و…

(ارباب حلقه‌ها: دو برج) The Lord of the Rings: The Two Towers 2002

مطمئنا کسی که طرفدار فیلم های فانتزی و حماسی باشه سه گانه ارباب حلقه ها رو دیده (حداقل طرفدار هم نباشه یه مدت تلویزیون ایران کلید کرده بود به نمایش این فیلم 🙂 ) فیلم سراسر هیجان و شگفتی هست. از بازی بازیگران توانمندش تا جلوه های ویژه و تدوین و کارگردانی و صدا و…

(ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه) The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001

مطمئنا کسی که طرفدار فیلم های فانتزی و حماسی باشه سه گانه ارباب حلقه ها رو دیده (حداقل طرفدار هم نباشه یه مدت تلویزیون ایران کلید کرده بود به نمایش این فیلم 🙂 ) فیلم سراسر هیجان و شگفتی هست. از بازی بازیگران توانمندش تا جلوه های ویژه و تدوین و کارگردانی و صدا و…