عاشقانه

(ترانه به ترانه) Song to Song 2017

«ترانه به ترانه»، فیلمی متعلق به سینمای معناگرا، ساختار شکن و پر از جزئیات است. این فیلم پر از جزئیاتی درباره عشق، خیانت و وسوسه وجودب انسان دارد و در پی کشف ریشه این خصوصیات منحصر به فرد انسان ها است.